Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych - RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu
Informacje dla poszkodowanych przez
W Investments S.A. w związku z funduszami
portfela inwestycyjnego FinCrea S.A.
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
- RODO
Efektywna opieka prawna jest naszym priorytetem
Przedstawiamy rozwiązania jasne i konkretne
Wspieramy naszych Klientów na każdym kroku
Dbamy o bezpieczeństwo na szerokich wodach biznesu

Regulamin serwisu

www.karas-legal.com

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy serwisu internetowego (zwanego dalej Serwisem), którego operatorem jest Karaś i Wspólnicy sp. k. (zwanej dalej Karaś&Wspólnicy), z siedzibą przy ul. Wierzbowej 9/11 w Warszawie (kod pocztowy 00-094) wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy  Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000495469, NIP 525-257-84-22, REGON 147081970.
 2. Serwis dostępny jest pod adresem www.karas-legal.com i składa się z ogólnodostępnej części  informacyjnej umożliwiającej zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Karaś&Wspólnicy oraz z części dostępnej wyłącznie dla zarejestrowanych Klientów Karaś&Wspólnicy, tj. Panelu Klienta.
 3. Panel Klienta jest częścią serwisu umożliwiającą dostęp do dokumentów opracowywanych dla Użytkownika przez Karaś&Wspólnicy, spraw prowadzonych dla Użytkownika przez Karaś&Wspólnicy, kontroli czasu obsługi, wideokferencji z prawnikiem oraz oceny poziomu obsługi.
 4. Regulamin określa zarówno rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Karaś&Wspólnicy za pośrednictwem Serwisu i zasady korzystania z niego, jak i warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Użytkownicy Serwisu

 1. Osoby korzystające z Serwisu dzielą sią na użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być każda osoba. Użytkownikiem zarejestrowanym może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który ma zawartą z Karaś&Wspólnicy umową na obsługę prawną.
 2. Użytkownicy zarejestrowani zobowiązani są w szczególności do:
 • podawania w formularzu rejestracyjnym przy tworzeniu konta prawdziwych i aktualnych danych;
 •  niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych w związku z zawarciem umowy o utworzenie konta;
 • korzystania z usług oferowanych przez Karaś&Wspólnicy w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu;
 • korzystania z usług oferowanych przez Karaś&Wspólnicy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 • niepodejmowania działań polegających na umieszczeniu w ramach Serwisu treści naruszających przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie.

§ 3

Zakładanie Konta

 1. Rejestracja konta odbywa się przez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: https://karas-legal.com/rejestracja.
 2. W celu rejestracji konta uzupełnić formularz o następujące dane:
  1. login (adres e-mail) – obligatoryjnie
  2. hasło dostępu do konta (min. 8 znaków składających się z liter i cyfr, bez polskich znaków, w tym co najmniej jedna duża i mała litera oraz jedna cyfra) – obligatoryjnie
  3. imię – opcjonalnie
  4. nazwisko – obligatoryjnie
  5. telefon komórkowy – obligatoryjnie
  6. nazwa firmy – obligatoryjnie
  7. NIP – obligatoryjnie
  8. adres siedziby (ulica, nr domu, nr mieszkania) – obligatoryjnie
   oraz zaakceptować Regulamin oraz udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych, poprzez zaznaczenie stosownych pól
 3. Zakończenie rejestracji następuje z chwilą kliknięcia przycisku Rejestruj. Tym samym dochodzi do zawarcia przez umowy z Karaś&Wspólnicy o świadczenie drogą elektroniczną usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Po dokonaniu rejestracji użytkownik może się zalogować na swoje konto, podając login i hasło, a następnie korzystać z funkcji Serwisu przewidzianych dla jego konta.

§ 4

Warunki techniczne

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 • zastosowanie jednej ze wskazanych przeglądarek: Internet Explorer (poza wersją 6.0), Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
 • strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości 1024 x 768;
 • komputer minimum: Intel Pentium 4 (lub wyższy model);
 • 512 MB RAM (Windows XP), 1G (Windows Vista i nowsze);
 • dostęp do sieci Internet.

§ 5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu usług oraz pytania dotyczące jego użytkowania należy składać na adres e-mail bok@karas-legal.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swojej treści: imię i nazwisko Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis okoliczności ją uzasadniających.
 3. Karaś&Wspólnicy rozpatruje reklamacje/pytania do 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Karaś&Wspólnicy zwraca się, przed ich rozpatrzeniem, do składającego je Użytkownika o ich uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika stosownie przedłuża okres rozpatrywania reklamacji/pytania.

§ 6

Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie i bez podania przyczyn zrezygnować z korzystania z Serwisu skutkujące rozwiązaniem umowy o świadczenie usług poprzez wysłanie zgłoszenia pod adres bok@karas-legal.com z  żądania rozwiązania umowy o świadczenie usług (w takim przypadku rozwiązanie umowy następuje po okresie wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia doręczenia Karaś&Wspólnicy takiego żądania).
 2. Karaś&Wspólnicy może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z Użytkownikiem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, tj.
  • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Karaś&Wspólnicy lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • naruszanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem lub szkodliwych dla Serwisu;
  • zaprzestanie bądź zmiana zakresu lub charakteru usług świadczonych drogą elektroniczną
  • wypowiedzenie umowy obsługi prawnej zawartej z Użytkownikiem.
 3. Rozwiązanie umowy (odstąpienie od niej) zawartej między Użytkownikiem a Karaś&Wspólnicy skutkuje likwidacją konta Użytkownika i usunięciem związanych z nim danych.

§ 7

Bezpieczeństwo i ochrona danych

 1. Dane osobowe Użytkownika lub osób działających w jego imieniu są przetwarzane przez Karaś&Wspólnicy jako administratora danych osobowych.
 2. Karaś&Wspólnicy gwarantuje ochronę danych osobowych. Dane wykorzystywane będą wyłącznie w celu realizacji usług dostępnych w Serwisie.
 3. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim.
 4. Podanie danych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne ale niezbędne dla korzystania z usług Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników. Ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane albo usuwane po zalogowaniu się na Konto Użytkownika lub przez wysłanie odpowiedniego żądania do Karaś&Wspólnicy na adres bok@karas-legal.com.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Karaś&Wspólnicy może wprowadzić okresowe przerwy techniczne w świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy Serwisu. Karaś&Wspólnicy dochowa staranności w informowaniu Użytkowników o przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz przeznaczeniem Serwisu, a w szczególności do korzystania z Serwisu w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Karaś&Wspólnicy.
 3. Użytkownikom nie wolno korzystać z kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym Użytkownikom.
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkowników Serwisu przez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w dowolnej chwili ze strony https://karas-legal.com/strony/regulamin.
 5. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie zrezygnuje z korzystania z Serwisu zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte. Wypowiedzenie umowy następuje przez zawiadomienie  o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres e-mail.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.